Algemene beschouwing VVD Doesburg 2017

Dinsdag 11 juli heeft de raad de kadernota 2018 vastgesteld. De integrale spreektekst van VVD Doesburg zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter Martin Korporaal vindt u hieronder:


Voorzitter,

Doesburg bestaat uit een gemêleerde club inwoners.
Jong en oud, vrouwen en mannen, ondernemers, ZZP’ers, gepensioneerden of bij een werkgever aan de slag, hier in de stad opgegroeid of daarbuiten…

En wat ons verbindt? Hart voor Doesburg.

Een zinsnede die we vorig jaar in bijna gelijke bewoording hebben uitgesproken. Dit jaar is het nog steeds actueel. De discussie rond de drilkooi maakte dat maar eens te meer duidelijk. Meningen over lokale onderwerpen kunnen soms flink uiteen lopen. Maar we blijven verbonden. Dat vindt de VVD belangrijk. Wij willen focussen op het gemeenschappelijk doel: een sterke stad, met een sterk bestuur, gezonde financiën, goed draaiende economie en leefbaarheid voor onze bewoners.

Algemeen

Onze lokale economie draait weer. De crisis ten tijde van het aantreden van dit college ligt achter ons. In het kernwinkelgebied is nog maar weinig leegstand. De bedrijven geven aan te groeien en de plannen die drie jaar geleden gemaakt zijn door deze coalitie zijn òf komen dit jaar tot wasdom.

Het bedrijventerrein Verhuellweg wordt op dit moment aangepakt. Op Beinum krijgt zowel het centrum, als ook het industriegebied de aandacht die ze verdienen. Alhoewel, wat ons betreft zou het wel een stapje harder mogen.

Ook vragen we dit college nogmaals om rekening te houden met de vergrijzing in onze stad. Onze ouderen willen en kunnen langer thuis blijven worden, maar hebben hier wel voorzieningen voor nodig zoals meer- of twee generatie woning. Hoe staat het hiermee?

Ruimtelijke Ordening

Voorzitter, de afgelopen periode hebben we meermaals gesproken over het buitengebied. De aanpak van de wegen in het buitengebied is hoog nodig. Nodig voor de bewoners, ondernemers en toeristen. Nodig voor de verkeersveiligheid, het ondernemerschap en de leefbaarheid. In de kadernota wordt een bedrag gevraagd 2,25 miljoen euro. Een investering die al lang gedaan had moeten zijn. In het project zijn buurtbewoners betrokken. Zij staan achter de plannen van de gemeente. Samen met hen kan onze fractie niet wachten totdat de eerste schop de grond in gaat. De aanleg van glasvezel is nog zo’n belangrijk onderwerp voor onze bewoners in het buitengebied. Bij de aanpak van de wegen wensen we dat rekening wordt gehouden met de aanleg van mantelbuizen ten behoeve van glasvezel.

Voorzitter, Sporten is gezond. 52,3% van onze bewoners sport niet. Dat kan beter. Goede sportvoorzieningen in onze stad zijn essentieel. In september van 2016 werd het nieuwe sportcomplex van SC Doesburg geopend. Een boost voor de sportclub die bezegeld had moeten worden met een promotie. We zijn blij met de plannen voor de mogelijke verhuizing van de tennisvereniging.

Het multifunctioneel gebruik van de voorzieningen is essentieel. Dit draagt bij aan het toekomstbestendiger maken van de verenigingen, het behoud van de sportdiversiteit in onze stad en wijkvoorziening.

We vragen het college om mee te blijven denken bij initiatieven op dit gebied. In het verlengde hiervan dienen we samen met het CDA het amendement ‘Nieuwe opslagruimte KV Rivalen’ in.

Toerisme en Economie

Doesburg heeft ambitieuze doelstellingen voor toerisme. Zo moeten er 25 procent meer bezoekers komen en dat in een paar jaar tijd. Plannen om deze doelstelling te bereiken zien we graag tegemoet.

We willen niet alleen een mooie gemeente zijn voor toeristen. Wij zijn er in de eerste plaats voor onze bewoners. Faciliteiten en onderhoud moeten op orde zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor groenonderhoud. Dit kan beter. Vandaar dat we het amendement ‘Onkruidbestrijding verhardingen’ van harte ondersteunen.

Maar het is niet alleen het toerisme dat voor onze economie van belang is. De bedrijven en ondernemers die in onze stad gevestigd zijn, moeten we koesteren. Bedrijven moeten de ruimte om te groeien. Ondernemers moeten geen last hebben van lastige lokale regeltjes.

 Doesburgse bedrijven Ubbink en Rotra bereiden samen met de gemeente, provincie en waterschappen een uitbreidingsmogelijkheid voor. De VVD vindt dit een positieve ontwikkeling. Een gedragen plan waarbij werkgelegenheid hand in hand gaat met oog voor omgeving en milieu is essentieel. 

Sociaal Domein

Het sociaal domein heeft de nodige uitdagingen te gaan. Ons Sociaal werkbedrijf Presikhaaf Bedrijven zal gaan veranderen. Ook zal basisschool de Anne Frank nog verbouwd moeten worden tot volwaardig Integraal Kind Centrum. Het geld dat nu opzij gezet wordt, zal naar onze verwachting niet geheel nodig zijn, maar we zien het plan in september graag tegemoet.

U weet voorzitter, dat de VVD de financiën op orde wil houden. Wij kijken daarom kritisch naar de voorzieningen in onze stad. Wij vinden dat we vaker moeten kijken naar het nut, de noodzaak en het resultaat van bestaande voorzieningen.

Om nog even bij scholen en voorzieningen te blijven, willen wij kort het onderwerp onderwijs aantippen.  Een brede educatie, ook op het gebied van natuur en milieu is van toegevoegde waarde voor onze kinderen. Waar Natuur en Milieu Educatie eerst door het financieel sluitend houden van de begroting per komend schooljaar zou stoppen, is er nu tijdelijk ruimte om het in iedere geval nog drie jaar voort te zetten in afgeslankte vorm. We ondersteunen het amendement hiertoe.

Veiligheid

Je veilig voelen in je eigen stad, straat en huis. Dat klinkt heel normaal, maar is het niet. Veiligheid blijft een aandachtspunt. De brandweer blijft vrijwilligers zoeken, het behoud van de politiepost is nog niet 100% zeker gesteld. Wij wachten de resultaten van de besprekingen tussen het college en de politieregio gespannen, maar positief gestemd af.

Politiek

Voorzitter, mederaadsleden, vragen wij ons wel vaak genoeg af of dat wat wij doen werkt? Of we de goede beleidsinstrumenten inzetten? Wat het effect is van ons handelen op onze lokale omgeving en democratie? Of we alle bewoners goed genoeg horen en betrekken?

Niet alleen de volwassenen, maar ook onze jongeren? Jongeren die de toekomst van onze stad vormen. Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners zien wat er hier in deze raadszaal gebeurt, daar we meer en meer online bekeken worden.

Het beeld van de Doesburgse raad waar u nu thuis naar kijkt, is niet van goede kwaliteit. Ik ga er even vanuit dat dit dan niet aan de huidige spreker ligt, maar toch echt de techniek is. Als VVD stellen we voor om bij het vervangen van het microfoonsysteem deze zomer, ook de camera’s te vervangen. Hiervoor is een aanvullend krediet voor nodig die we via het amendement ‘Breng de democratie goed in beeld’ beschikbaar willen stellen.

Als de politiek dan goed in beeld is, is het ook van belang dat onze jongeren betrokken raken bij de politiek. Hiertoe dienen we samen met de andere fracties het amendement ‘Jongeren betrekken bij lokale politiek’ in. Als fractie en partij committeren wij ons aan deze uitgangspunten en willen zo onze bijdragen leveren aan de jongeren en politiek in onze stad.

Zelfstandigheid en Financiën

Verantwoordelijkheid voor een deugdelijke financiële huishouding. Verantwoordelijkheid naar je inwoners toe door een heldere en transparante begroting te hanteren. Met de toekomstige app gaat dit nog beter geregeld worden. Dat is een goede ontwikkeling. We krijgen zo meer inzicht in de staat van de begroting en realisatie daarvan.

De VVD is voorstander van realistisch en toekomstgericht begroten. Dit houdt in dat je soms lastige keuzes moet maken om een begroting sluitend te maken, die dan achteraf niet nodig blijken te zijn geweest. Zo’n lastige keuze is bijvoorbeeld een belastingverhoging.

Voor wat betreft de precario die nu structureel in de begroting is opgenomen, is dit niet onze eerste keuze. We hebben elk jaar bij het tegen stemmen over de precario expliciet aangegeven dat hier toen in beide gevallen geen noodzaak en plan voor was om te gaan heffen. Dit jaar is er wel een noodzaak om de begroting sluitend te krijgen en een plan hoe dit op te nemen. Zodoende kunnen we dit jaar het heffen van precario met gezonde tegenzin steunen.

Wij, voorzitter, zijn een partij die inwoners willen compenseren, als zij meer betaald hebben dan nodig blijkt te zijn. Onze inwoners zijn niet het spaarpotje van het gemeentebestuur. Wij zijn hier echt kritisch op. In 2016 hebben we gezorgd voor compensatie bij de riool- en bij de afvalstoffenheffing.

De jaarrekening 2016 heeft een flink overschot: al met al 1,7 miljoen euro. Na twee van de drie gemeentelijke heffingen gecompenseerd te hebben is er nu dus ook ruimte om onze OnroerendeZaakBelasting betalers te compenseren.

Als je in drie jaar tijd 10% meer hebt gevraagd dan nodig was, mag je dit terug geven als de ruimte er is. De VVD dient samen met andere partijen het amendement ‘Compenseer de OZB’ in, waarmee we eenmalig € 200.000,- terug willen geven aan alle OZB betalers. Dit komt neer op een korting van 9 tot 10% op de volgende OZB-rekening.

Hierbij behoren tevens de bedrijven en huurders in onze gemeente, vandaar ook de motie ‘OZB compensatie voor huurders in Doesburg’ om onder andere in gesprek te gaan met Woonservice IJsselland deze wens van de raad over te brengen.

Ik rond af voorzitter.

 

Er blijft altijd ruimte over om de gemeente nog mooier, beter en aantrekkelijker te maken. Een continue proces waar we als VVD onze bijdrage aan zullen blijven leveren. Maar wel in samenwerking.

Want alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.

Dank u voorzitter, Dan zal ik nu nog onze amendementen en motie voorlezen.

 

-        Amendement ‘Compenseer de OZB’

-        Amendement ‘Breng de democratie goed in beeld’

-        Motie ‘OZB compensatie voor huurders in Doesburg’