Coalitieakkoord 'Vol Energie'

Vandaag is het coalitieakkoord 'Vol Energie', gesloten tussen Stadspartij Doesburg, PVDA/GroenLinks en VVD Doesburg gepresenteerd.

Het coalitieakkoord heeft de titel ‘Vol energie!’ en is een akkoord op hoofdlijnen dat op korte termijn omgezet dient te worden in een collegeprogramma en financiële vertaling. Het is de wens van de coalitiepartners dat daarbij de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffingen en OZB niet meer stijgt dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen de partijen lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

Het coalitieakkoord benoemt de energietransitie en verdere verfijning en verbetering van de zorg voor inwoners als belangrijkste opgaves voor de komende coalitieperiode.

Energietransitie

Een grote opgave waar Doesburg net als de rest van Nederland voor staat is het verduurzamen van de woningvoorraad in Doesburg en de bedrijfsvoering van ondernemers en instellingen. Bestaande huur- en particuliere woningen dienen – onder andere met de inzet van duurzaamheidsleningen - beter geïsoleerd te worden en waar mogelijk voorzien van duurzame energiebronnen. Bij nieuwbouwprojecten krijgen woningen geen aansluiting meer op het gasnet, tenzij dat in de praktijk technisch en of financieel niet haalbaar blijkt. Uitgangspunt is dat verduurzaming per saldo niet mag leiden tot verzwaring van de woonlasten. 

Zorg voor inwoners

Na de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes beslaat de zorg voor inwoners inmiddels bijna 60% van de gemeentelijke begroting. Het verder verfijnen en verbeteren van deze zorg staat hoog op de agenda. Eenzaamheid met name bij ouderen moet worden tegengaan. Andere prioriteiten zijn het bevorderen van een gezonde levensstijl onder inwoners en verruiming van de openingstijden en verbreding van de doelgroep bij jongerencentrum 0313.

 

Andere thema’s uit het coalitieakkoord zijn:

Bestuur en veiligheid

Doesburg wil een zelfstandige gemeente blijven, met een bestuur dat open, transparant en dienstbaar is. De coalitiepartijen willen dit onder andere bewerkstelligen door de regionale samenwerking blijvend te bevorderen en meer ruimte te creëren voor burgerparticipatie.

Doesburg wordt gedragen door vrijwilligers en ze vormen zo het cement van onze samenleving. De coalitie wil samen met de rest van de gemeenteraad deze kracht benutten door burgers te betrekken bij beleid en burgerinitiatieven te faciliteren. Ook dient de kwaliteit van de digitale dienstverlening verder te verbeteren, en wordt overwogen om de openingstijden van de gemeentelijke balies meer te verleggen naar de avonduren. Dit ten behoeve van de dienstverlening aan mensen die overdag werken. De eigen brandweer- en politiepost in Doesburg wil de coalitie behouden, binnen acceptabele financiële kaders voor de stad.

 

Buitenruimte van Doesburg

De coalitie wil in samenspraak met bewoners het onderhoudsniveau en de uitstraling van wegen, trottoirs, fietspaden, speelvoorzieningen, openbaar groen en natuur in en rond Doesburg verbeteren. Het gaat hierbij voornamelijk om de wijken buiten de binnenstad en in het bijzonder de wijk Beinum. Om de vele toeristen die Doesburg bezoeken te faciliteren wordt de komende periode onderzocht of de beschikbare parkeercapaciteit voor auto’s, bussen én fietsen uitgebreid kan worden. Dit geldt ook voor de oplaadpunten voor E-bikes. Een andere wens is het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en de binnenstad, onder andere door beter openbaar vervoer. De coalitiepartners willen blijven investeren in goed toegankelijke, toekomstbestendige en hoogwaardige sportvoorzieningen die geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik. Deze voorzieningen dienen voor alle kinderen goed bereikbaar te zijn.

 

Economie, promotie, ruimtelijke ordening

In overleg met de ondernemers wil de coalitie de binnenstad nog meer promoten en laten bruisen. Ze wil dit doen door onder andere leegstand blijvend aan te pakken en te kijken naar de haalbaarheid van een (gedeeltelijke) seizoen afsluiting van het kernwinkelgebied voor auto’s. Ook biedt het meer zichtbaar etaleren van het culturele erfgoed van Doesburg kansen. Samen met agrariërs en andere belanghebbenden willen de partijen kijken naar het versterken van de relatie tussen stad en ommeland, en vitalisering van het platteland.

 

Op het gebied van woningbouw verwacht de coalitie in de nabije toekomst een uitbreiding van het contingent te bouwen woningen. De partijen willen starters tegemoet komen met startersleningen, en wellicht ook de bouw van tiny houses (woningen met een beperkt woonoppervlak) mogelijk maken. Ook willen ze dat er meer aandacht komt voor meer-generatiewoningen en groepswoningen.

 

De invoering van de omgevingswet moet zorgen voor minder regeldruk en bureaucratie voor bewoners. Ten behoeve van ondernemend Doesburg zal ook de infrastructuur bij bedrijventerreinen verder verfijnd en aangepast worden, onder andere op bedrijventerrein Beinum.

 

De realisering van een logistiek ecopark in het kader van de uitbreiding van Koninklijke Rotra en Ubbink BV wordt als een vrij onderwerp beschouwd. De fracties hebben meer informatie nodig om een goed afgewogen oordeel over dit onderwerp te kunnen vormen; een oordeel dat ook kan rekenen op een breed draagvlak.


Namens de VVD zal Ellen Mulder-Metselaar de volgende portefeuille krijgen in het college:

·    Economie en werk & inkomen

·    Ruimtelijke ordening

·    Gemeentelijk vastgoed (exclusief sportaccommodaties)

·    Bouw- en woningtoezicht

·    Nutsbedrijven

·    Toerisme

·    Kunst en cultuur

 

Projecten:

Ø  Woningbouw Beinum West

Ø  Herontwikkeling centrum Beinum

Ø  Herontwikkeling locatie Halve Maanweg

Ø  Herontwikkeling Koppelweggebied

Ø  Herinrichting Turfhaven

Ø  PéGé woningen

Ø  Revitalisering bedrijventerrein Beinum

Ø  Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg

Ø  Glasvezel buitengebied

Ø  Doesburg Werkt!