Algemene beschouwingen 2018

Voorzitter, Wat is onze stad Doesburg toch een mooie plek. Ieder jaar weer een beetje mooier en beter. Iedere Doesburger, jong of oud draagt hier aan bij. Al is het maar door in deze gemeente te wonen, werken, ondernemen of bezoeken.

En dat zijn dan ook de mensen waar we hier voor zitten. Onze inwoners, onze ondernemers en onze bezoekers. Als VVD focussen we voor deze mensen op het gemeenschappelijk doel: een sterke stad, met een sterk bestuur, gezonde financiën, goed draaiende economie en leefbaarheid voor onze bewoners.

Algemeen

Over het algemeen gaat het goed met onze stad. Na de verkiezingen van maart hebben we een nieuwe raad, een ander college en een nieuw coalitieakkoord en collegeprogramma.

Voor 2019 wordt er maar beperkt nieuw beleid opgenomen in de begroting. Volgend jaar zal met name gekeken worden naar het voorbereiden van nieuwe plannen, maar ook het evalueren van bestaand beleid. Wij juichen dit toe. Als VVD spreken we daarbij de hoop uit dat het college bij toekomstig beleid zal bezien of we ‘oud voor nieuw’ beleid kunnen gaan toepassen, niet alleen toevoegen, maar ook beleid stoppen of vervangen.

Ruimtelijke Ordening

 Voor onze inwoners is een prettige leefbare omgeving van belang. In het openbaar groen in de wijken gaan er de nodige stappen gezet worden die hard nodig zijn. Ook zullen de speelvoorzieningen in 2019 aangepakt worden. Het plan waar we als VVD al een paar jaar om vragen zien we later dit jaar dan ook graag tegemoet. Wij vonden de eerste presentatie een veelbelovende aanzet.

In de wijk Beinum wordt het nu echt tijd dat we concrete stappen gaan zetten bij de herinrichting van de openbare ruimte en Beinum centrum. Een begin is er gemaakt, maar graag vernemen we van het college wanneer dit daadwerkelijk richting de uitvoer gaat?

Een andere grote opgave die we in Nederland hebben is de energietransitie. Hier willen we in Doesburg ons steentje aan bijdragen en hebben hiervoor al een routekaart vastgesteld. Voor een verdere uitwerking wordt eenmalig 134.000 euro gevraagd voor een projectleider en planvorming. Hier kunnen we mee instemmen met als kanttekening dat we het als VVD essentieel vinden dat bij de hele transitie de directe en indirecte woonlasten voor onze inwoners van zowel een huurwoning als ook een koopwoning niet zullen stijgen. De rekening moet niet alleen bij onze inwoners worden neergelegd.

Met dit in ons achterhoofd zien we een gedetailleerd uitgewerkt plan graag tegemoet. Kan de wethouder aangeven wanneer een eerste plan verwacht wordt in deze raad?

 Na de nieuwbouwplannen die de komende jaren gerealiseerd gaan worden is uitbreiding van de woningvoorraad in Doesburg nauwelijks meer mogelijk. We zullen als VVD daarom blijven zoeken naar mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad waar nodig aan te passen zodat het woningaanbod goed afgestemd blijft op de vraag.

Toerisme en Economie

  Voorzitter, de economie van Doesburg loopt goed. De verbinding met de Hanzesteden is duidelijk zichtbaar en de staatssecretaris noemt en roemt onze Hanzestad Doesburg. De leegstand in de binnenstad is zeer beperkt, bedrijventerrein Beinum West wordt opgepakt en de grote bedrijven willen verder doorgroeien. Waar, zal de vraag zijn. Onze insteek hierbij is het liefst in Doesburg, of anders zo dichtbij mogelijk.

Wel zullen we als gemeente, wat de VVD betreft, ons moeten blijven inspannen om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Dit zowel voor de bezoekers, als zeker ook voor onze eigen inwoners en ondernemers. Het aanpakken van het kernwinkelgebied zit in de planvorming. Wanneer zouden we een uitwerking in deze raad kunnen verwachten? 

Sociaal Domein

Eenzaamheid. Eenzaamheid onder ouderen, maar ook onder jongeren is een groeiend maatschappelijk probleem. We zijn als VVD blij dat dit direct vanaf 1 januari opgepakt gaat worden en dagen de wethouder uit om samen met de wethouder Jeugd combinaties te maken die aan twee zijden van het mes snijdt.

Structurele aandacht blijven we vragen voor de signalering en bestrijding van huiselijk geweld. Gezins- en jeugdproblematiek in Doesburg kenmerkt zich vaak door complexe casussen, zogenoemde multi problematiek. Het beleid hierop is goed ingezet, maar als VVD houden we hierop de komende jaren de vinger aan de pols.

Met het programma ‘Doesburg Werkt’ gaan we als gemeente meer aandacht geven om onze inwoners in de bijstand naar een baan te begeleiden. Met een aantrekkende economie zien we de positieve resultaten al voorbij komen. Ook het toekomstbestendig maken van onze sociale dienst krijgt volgend jaar de nodige aandacht. Wordt hierbij intensievere samenwerking in de regio bekeken om synergie voordelen in de backoffice te behalen?

Veiligheid

Op het gebied van openbare orde en veiligheid kijken we uit naar het nieuwe veiligheidsbeleid plan. Hierin verwachten we zeker aandacht voor het hoge drugsgebruik onder alle leeftijdsgroepen, maar met speciale aandacht voor jongeren.

Een aspect dat hierbij van cruciaal belang is, is de eigen politiepost in Doesburg, gecombineerd met onze fantastische vrijwilligers van de brandweer. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe het hier mee staat?

Politiek

          Voorzitter, Burgemeester, de politiek in Doesburg is interessant, boeiend en gaat over zeer lokale zaken. De kanttekening hierbij, is dat je dit aan de binnenkant beter ziet en ervaart dan van buitenaf. We nemen onze inwoners graag mee in de voortrajecten van processen. Doesburg is immers hun stad en wij zitten hier namens hen.

Het is dan wel handig als een inwoner op verschillende manieren kan bijdragen aan de discussie, kennis kan aanleveren of een initiatief kan melden. Om te kijken of dit ook via een digitalere weg kan, dan alleen de fysieke gang naar het stadhuis te maken, dienen we samen met andere partijen de motie ‘Stel prioriteiten bij de digitalisering’ in.

            Maar als men dan toch de gang naar het stadhuis moet maken, zijn we verheugd dat zoals het er naar uitziet het stadhuis ook in de avonduren meer open zal gaan zijn. Dit als onderdeel van verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

            Degene die we ook de weg naar het stadhuis willen laten vinden zijn de jongeren. Niet alleen voor bijvoorbeeld een ID-kaart, maar ook om de politiek van dichterbij te volgen. Dit blijft een lastig uit te voeren item, maar met het amendement ‘Tijd om jongeren te betrekken bij lokale politiek’ willen we hier nu structureel stappen gaan zetten..

Zelfstandigheid en Financiën

 Als VVD staan we voor gezonde, maar betaalbare gemeente financiën. Dit houdt in dat je soms een pas op de plaats maakt en kijkt naar hoe je je geld als gemeente uitgeeft of opzij zet voor de toekomst. Kijken naar de algemene reserve is daar één aspect van, maar wij kijken liever breder. Waar we aan het eind van deze raadsperiode de algemene reserve op 8 miljoen willen hebben, willen we de komende jaren ook nader kijken naar onze begrotingssystematiek. Met name willen we kijken naar de reservering voor groot onderhoud en vervangingen. Dit staat immers in directe relatie tot de jaarlijkse begroting en reserves die we hanteren.

Op het gebied van gemeentelijke heffingen hebben we als raad de afgelopen jaren zeer reëel gekeken naar wat we van onze inwoners hebben gevraagd. Waar mogelijk hebben we zelfs geld terug gegeven. In de begroting van dit jaar zien we echter een niet beoogd effect hiervan en een in onze ogen te snelle stijging van het afvalstoffenheffingstarief. Het zou beter zijn om een dergelijke stijging over meerdere jaren uit te smeren.

In overleg met de andere partijen heeft de VVD de motie ‘Bouw de compensatie afvalstoffenheffing over langere tijd af’ opgesteld om dit te regelen. Geen 15,3% stijging in 2019, maar onderaan de streep maximaal 2,3%. Voor het gevraagde plan in de motie zouden we als suggestie mee willen geven om te kijken welke kosten allemaal verwerkt worden in de afvalstoffenheffing. Mogelijk dat er nog ruimte mee te creëren is door kosten op andere plaatsen in de begroting onder te brengen.

Een manier om mogelijk afvalkosten te besparen is om te kijken naar de mogelijkheden om zwerfafval makkelijker te verzamelen. De motie van het CDA om dit voor de ondergrondse containers in de stad te onderzoeken op haalbaarheid zullen we dan ook steunen.

Ik rond af voorzitter.

             De VVD ziet in deze begroting en het collegeprogramma een goede uitwerking van het coalitieakkoord. De uitvoering hiervan samen met onze coalitiepartners als ook met de drie oppositie partijen zien we dan ook met vertrouwen tegemoet. Uiteindelijk doen we het met z’n vijftienen voor één gemeenschappelijk doel:

                                  

                                                    Doesburg