Kadernota 2015 unaniem aangenomen door Doesburgse Raad

Voorzitter, vanavond vindt de bespreking van de kadernota 2015 plaats. De nota waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven.

Ik zal namens de VVD-fractie in mijn beschouwing ingaan op drie punten. Ik zal starten met het beschouwen van onze visie op de stimulering van de lokale economie. Vervolgens zal ik de stimulering van de lokale economie bespreken. Tot slot zal ik de stimulering van de lokale economie overwegen.

Laat het duidelijk zijn: het is voor VVD Doesburg van groot belang dat gewerkt wordt aan de stimulering van onze lokale Doesburgse economie, dat we blijven inzetten op werkgelegenheid, duurzaamheid en onze stad aantrekkelijk houden voor haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Het afgelopen collegejaar is er flink geïnvesteerd en wij zien dit beleid de komende jaren graag voortgezet worden. Het is belangrijk dat de gemeenteorganisatie aanhaakt bij de grote ontwikkelingen in de stad. De gemeenteorganisatie moet ook fit blijven om de grote vaart die is ingezet bij te benen.

Ik ga in op mijn eerste punt: het stimuleren van de lokale economie –met als subthema een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers en bewoners.
Wij vragen niet alleen aandacht voor onze binnenstad. Maar ook aandacht voor de andere wijken en het buitengebied. Zeker het buitengebied wordt wel eens vergeten. We hebben ons hard gemaakt voor het glasvezelproject in het buitengebied. Goede infrastructuur en internet is nodig om de leefbaarheid in dit gebied te behouden. Niet alleen voor naar schoolgaande kinderen, maar ook voor agrariërs en ondernemers is een goede, snelle internetverbinding van groot belang. We vragen aandacht voor het bedrijventerrein op de Beinum. Willen we ondernemers naar Doesburg halen, dan moeten we zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. Een industrieterrein met uitstraling. Als je er nu door heen rijdt, is de ‘uitstraling’ die wij bedoelen, ver te zoeken. We gaan ons hier komend jaar hard voor maken en zullen bij het college blijven aandringen op deze ontwikkeling. Heeft het college al concrete plannen? In de kadernota komen diverse plannen terug die te maken hebben met de aanpak van achterstallig onderhoud. Dat is hard nodig. Zie bijvoorbeeld het plan voor de openbare verlichting. In het buitengebied, de bedrijventerreinen en de Ooi is veel onderhoud te verrichten. We zijn blij dat college dit gaat aanpakken. Een ander voorbeeld is het boombeheer. Er is een aantal klachten binnengekomen over wortelopdruk en overlast bij woningen en erven. In de commissie VROM hebben we hiervoor meerdere malen aandacht gevraagd. Met dit voorstel kan er eindelijk hier echt wat gedaan worden. Wij gaan er op toezien dat het onderhoud snel gaat plaatsvinden. Ook in de lijst met voorstellen waar alternatieve dekking is gevonden komen plannen voor die maken dat we komen tot een aantrekkelijke gemeente voor ondernemers en bewoners. Er komt een planvoorbereiding voor de herinrichting Kloostertuin, Kernwinkel-gebied en het opknappen van het centrum in Beinum. De samenwerking tussen ondernemers uit de binnenstad, stichting Doesburgs Goed, Vereniging Culturele Zondag en gemeente Doesburg is van start gegaan. De Stichting Centrum Belang Doesburg heeft als doel de economische aantrekkingskracht van de binnenstad versterken. De VVD vindt het belangrijk dat er tussen verschillende partijen, zowel publieke als private, wordt samengewerkt. Samen kom je immers verder. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Een kritische noot, voorzitter. In de kadernota staat het plan opgenomen om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) te verhogen met 5 procent vanaf 2017. Het lijkt ons niet wenselijk de OZB te verhogen. Daarom zijn we mede-indiener van het amendement. We willen de OZB-verhoging uit de kadernota.   

Het tweede punt van mijn beschouwing is het stimuleren van de lokale economie –met als subthema het vergroten van de bekendheid van Doesburg.
Doesburg moet op de kaart: als prachtige, historische Hanzestad met allure en activiteiten voor jong en oud. Sinds dit jaar werkt de gemeente aan het merketingbeleid. Met het merketingbeleid kan de positie van Doesburg als toeristische trekker worden versterkt. Wij zijn tevreden dat het beleid zo professioneel wordt aangepakt. Wel zien wij graag de toeristenbelasting gekoppeld worden aan het merketingbeleid. Wij zijn daarom mede-indiener van een amendement over dit onderdeel. Een belangrijk project om Doesburg op de kaart te zetten, is de ontwikkeling van de Hoge Linie. Een ambitieus project met een grote budgetvraag. Met de gevraagde budgeten is het mogelijk om de verschillende deelprojecten uit te voeren: zoals het plaatsen van een uitkijktoren, infoborden, beheer en groenonderhoud. We vragen het college om in te zetten op het vinden van cofinanciering en aanvraag van subsidies, binnen onze landgrenzen maar ook in Brussel. We willen het volgende vragen aan het college: kan er een plan komen om het groenonderhoud uit te laten voeren door mensen uit onze kaartenbak in de vorm van een tegenprestatie?

Voorzitter, het derde en laatste punt ziet toe op het stimuleren van de lokale economie –met als subthema gezond financieel beleid.
In de inleiding van de kadernota staat het verwoord: ‘Het financiële perspectief is niet rooskleurig’. Het herverdeeleffect van het gemeentefonds met betrekking tot het cluster werk en inkomen, is al zo’n voorbeeld voor financiële, negatieve effecten. Doesburg staat voor grote opgaven met diverse financiële risico’s. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de AWBZ (begeleiding en verzorging van inwoners met een beperking), de Jeugdzorg (maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jongeren) en de Participatiewet (re-integratie en deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dat zijn heel wat verantwoordelijkheden voor een kleine gemeente als Doesburg. Nu het laatste overgangsjaar er aan gaat komen, is het van belang dat de hervormingen in het sociaal domein medio 2016 zijn effect gaat hebben. Het uitvoeren van de taken dient te gebeuren binnen het budget dat ons beschikbaar wordt gesteld vanuit de rijksoverheid en zoals we hebben afgesproken in het coalitieakkoord. Onze fractie houdt de financiële kaders op het sociaal domein nauw in de gaten. We willen pleiten voor een goede poortwachtersfunctie. Wat we daar mee bedoelen? Er moet een goed controlesysteem zijn om te toetsen of personen die beroep doen op voorzieningen daar daadwerkelijk recht op hebben en ze te wijzen op eigen verantwoordelijkheden. Deze poortwachtersfunctie is in het nieuwe systeem van decentralisaties erg belangrijk. Hier ligt de sleutel in het beheersbaar houden van zorguitgaven en de financiële risico’s die de gemeente loopt. Wil het college een toezegging doen dat zij dit zo spoedig mogelijk toe gaat passen in haar beleid? Wij maken ons niet alleen zorgen over de toename van het aantal uitkeringen, maar  tegelijkertijd ook over de geringe uitstroom van mensen uit de bijstand. De bijstand is een vangnet, geen hangmat. Efficiënte en een effectieve organisatie is nodig. We zien graag de visie van het college hierover tegemoet, zeker gezien het amendement van D66 en Groenlinks. Een financieel gezonde stad, hoe kunnen we dat realiseren? In 2012 zeiden we het al: de kosten gaan voor de baten uit. We roepen het college op om een investeringsagenda te maken voor de komende jaren. Dit om de lokale, gezonde economie te stimuleren. Wij zullen met alle liefde hiervoor input leveren.

Voorzitter: ‘De weg naar succes is altijd onder constructie’. Ik kom tot een conclusie. Er is veel gedaan en ook nog veel te doen om een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Doesburg moet op de kaart. Maar tegelijkertijd moeten we oog houden voor de financiële situatie van onze stad. VVD Doesburg ziet in deze kadernota een evenwichtig plan. We blijven investeren in onze gemeente en zorgen tegelijkertijd dat de begroting op orde blijft. Het zal u daarom niet verbazen dat wij instemmen met deze kadernota. Wij wensen het college en ambtenarenapparaat veel succes toe met de uitvoering van deze plannen voor een gezonde, lokale economie.