Bespreking coalitieakkoord 'Vol Energie'2018-2022

Voorzitter, Als u kijkt naar onze raad ziet u een diverse samenstelling van partijen. Links, rechts en midden georiënteerd en allen met hun eigen diverse achterban. De nieuwe coalitie en daarbij het college is een brede afspiegeling van deze inwoners. Inwoners die voor tijdens en na de verkiezingen hun input hebben geleverd voor de coalitie, denk hierbij aan bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, burgerparticipatie en aandacht voor de openbare ruimte.

Het akkoord dat we op hoofdlijnen hebben afgesloten, is breed, divers en laat ruimte voor nadere invulling en debat in deze raad. En dit is goed voorzitter. Door samen in de raad de discussie te voeren kan je tot breed gedragen voorstellen komen. Een verbinding tussen alle partijen te zoeken. Het akkoord gaat ook meer uit van een dienstbare overheid die ruimte laat voor invulling door onze inwoners zelf.

Als gemeente blijven we wel de zorg leveren die nodig is, maar kijken we ook naar hoe deze zich verhouden tot de rijksuitgaven. Door de sociale dienst  verder toekomstbestendig te maken verwacht deze coalitie meer mensen aan het werk te krijgen in deze aantrekkende economie.

 Met meer aandacht voor de openbare ruimte en de wijken kunnen we dan ook zeer tevreden mee zijn. Sommige wijken, zoals Beinum zijn er hard aan toe om aangepakt te worden. De bestaande en startende bedrijven kunnen blijven rekenen op aandacht van onze gemeente. Zij dragen immers bij aan de werkgelegenheid voor onze en de regionale bewoners.

En op het gebied van veiligheid staat deze coalitie ervoor dat de politiepost in Doesburg behouden blijft. Willen we daarnaast onze inwoners behouden en nieuwe aantrekken gaat deze coalitie ook kijken naar het laten bouwen van huizen op basis van markt vraag zoals groepswoningen, meer-generatie woningen, of tiny-houses.

En deze zullen we zo veel mogelijk duurzaam willen realiseren.

Duurzaamheid zal in de komende periode een belangrijke plek innemen op de agenda. Hierbij dienen we gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en hierbij een meer dan gemiddeld draagvlak voor dienen te zijn.

Als laatste willen we de projecten en financiën aanstippen. Hiervan wil deze coalitie een pas op de plaats maken en de huidige projecten afronden alvorens grote nieuwe projecten op te starten. Financieel willen we onze ruime reserve stabiliseren op de 8 miljoen die er nu ongeveer in zit. In 2022 willen we dit ook nog hebben. Wel wil deze coalitie de gemeentelijke lasten waar mogelijk verlichten. Een goed punt gezien de lijn van de afgelopen 2 jaar waarbij we al de lastenstijgingen opgevangen hebben.

De rode draad door het akkoord is dat de college werkzaamheden en portefeuilles verdeeld zijn over de drie wethouders. Ieder draagt zijn steentje bij in de plannen van zowel het fysieke als ook het sociale domein. Waarbij ook de portefeuilles voor de burgemeester uitgebreid worden. Dit college doen het dus samen met, wat ons betreft, als motto  ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’.

Als VVD zien we de uitwerkingen van dit akkoord op hoofdlijnen graag na de zomer tegemoet en wensen de nieuwe wethouders veel succes bij het uitvoeren van dit mooie akkoord.